Avís legal

Avís legal

Vostè ha accedit al lloc web de titularitat de PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL, empresa domiciliada a Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra), C/ dels Escalls 19, ed.Astre, 2-D, inscrita al registre de comerç amb el número L-71928207 F i amb número de registre tributari L-713909-F. Vostè pot contactar amb PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL mitjançant el número de telèfon ­­+376 759 044 i l’adreça de correu electrònic .

La finalitat d’aquest lloc web és informar sobre els serveis i productes que ofereix PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL.

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa i de “cookies” que també es troba a la seva disposició en aquest lloc web (en endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Així mateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes dels Termes i Condicions. Per tant, PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

Definició del terme “continguts”:

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació d’aquest lloc web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts:

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de titularitat de PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als seus usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), llevat que PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o bé mitjançant llicències o autoritzacions atorgades per escrit.

Per tant, PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web en cas que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL mitjançant l’adreça de correu electrònic , per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els Termes i Condicions. Aquesta facultat de PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL és sense perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra dels usuaris de què es tracti.

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:

PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

Altres:

PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube i similars). Per tant, PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús llevat que, pel que fa a continguts, PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL tingui un control directe sobre l’edició d’aquests.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL mitjançant l’adreça de correu electrònic , per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Sense perjudici que s’autoritzen els enllaços a aquest lloc web, resta prohibit l’entramat i qualsevol altre aprofitament deslleial dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL.

Així mateix, PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals andorrans, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

Darrera actualització: Abril del 2019