Política de privacidad

Política de privacidad

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti mitjançant aquest lloc web serà tractat per PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL, en qualitat de responsable del tractament.

PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL és la titular d’aquest lloc web i es troba domiciliada a Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra), C/ dels Escalls 19, ed.Astre, 2-D, i compta amb el número de registre de comerç 928207 F i amb el número de registre tributari F-038931-P. Vostè pot contactar amb PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL mitjançant el número de telèfon ­­+376 759 044 i l’adreça de correu electrònic .

De conformitat amb l’establert per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LLQDP”), i amb l’establert als reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL passarà a formar part de fitxers titularitat d’aquesta entitat degudament inscrits prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra. 

No s’han de facilitar, mitjançant aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de l’interessat. No obstant, en cas que l’anterior sigui imprescindible per a dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de dades personals de tercers, la persona que subministri les referides dades personals de tercers assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot l’establert en aquesta política de privadesa.

En cas que, per a poder procedir a la seva sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés pel tractament de les mateixes. En aquest cas, vostè haurà d’acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l’aportació d’un document oficial, com ara, per exemple, una còpia escanejada del Llibre de Família.

PAMPLIEGA & ASSOCIATS SLpodrà tractar les seves dades personals per a la finalitat que es descriu a continuació:

Mitjançant l’enviament de correus electrònics per part de l’usuari a les adreces de correu electrònic de contacte o mitjançant els formularis dels apartats de “Contacte” que PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL posa a la seva disposició en aquest lloc web, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació, consulta, reclamació o suggeriment, així com per a realitzar tots els tràmits i/o procediments necessaris per a donar curs a la referida sol·licitud. Aquest tractament de les seves dades personals es basa en el consentiment informat que vostè haurà manifestat en enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic de contacte o en facilitar i enviar les dades requerides als formularis dels apartats de “contacte” i de “bústia de suggeriments”. El subministrament de les seves dades personals per aquesta finalitat és voluntari, tot i que en cas de no facilitar-se les dades personals en qüestió, no es podrà procedir a donar curs a la seva sol·licitud d’informació, consulta, reclamació o suggeriment.

En cas que, per aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals es podran transmetre als següents destinataris o tipus de destinataris:

En compliment de la LLQPD, i dels reglaments que la desenvolupen, PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL l’informa que, per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, i supressió de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a la direcció de correu electrònic , a la qual hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

PAMPLIEGA & ASSOCIATS SL li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmesa a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècnica com organitzativa, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal us, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

Aquesta Política de Privadesa esta subjecta a eventuals modificacions d’acord amb la normativa aplicable en cada moment.

Darrera actualització: Abril del 2019